Investor Relations

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma i KlaraBo Sverige AB kommer att hållas tisdagen den 3 maj 2022. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022.

Anmälan och ärende:

Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på denna webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Om aktieägare vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska en skriftlig begära skickas in till bolaget. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 15 mars 2022 och ska skickas in per post till adressen KlaraBo Sverige AB, Att: CFO, Hyllie Stationstorg 2, 215 32, Malmö, eller per e-post till adressen info@klarabo.se.Stämmohandlingar

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma 
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för poströstning 
Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition 
Styrelsens yttrande över förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Ersättningsrapport 2021
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2022
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Documents

Bulletin from the Annual General Meeting
Notification of the Annual General Meeting
Power of Attorney 
Notice and postal voting form
The Board of Directors’ motion for resolution on distribution of profits
The Board of Directors’ proposal regarding authorization of the Board of Directors to resolve on acquisitions and transfers of own shares
The Board of Directors’ proposal regarding authorization for the Board of Directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertible instruments
The Nomination Committee’s proposals etc. to the 2022 Annual General Meeting
The Board of Directors’ motivated statement concerning its proposal regarding authorization of the Board of Directors to resolve on acquisitions of own shares
Remuneration report 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies