Investor Relations

Finansiell information

Finansiell information

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

Fastighetsrelaterade 2021 okt-dec 2020 okt-dec 2021 jan-dec 2020 jan-dec
Hyresintäkter, mkr 115,1 55,5 344,2 178,8
Förvaltningsesultat, mkr 22,7 12,0 76,4 35,7
Periodens resultat, mkr 251,7 124,4 640,5 345,2
Överskottsgrad, % 54,6 52,0 55,2 54,1
Reell uthyrningsgrad, % 98,6 99,3 98,6 99,3
Förvaltningsfastigheter, mkr 7 850,0 3 452,1 7 850,0 3 452,1
Marknadsvärde/kvm 18 244 15 918 18 244 15 918
Total uthyrningsbar yta, tkvm 416,6 208,8 416,6 208,8
Antal lägenheter i förvaltning 5 412 2 682 5 412 2 682
Antal lägenheter i projektutveckling 1 494 1 159 1 494 1 159
         
Finansiella        
Soliditet, % 49,3 39,9 49,3 39,9
Belåningsgrad, % 41,6 52,8 41,6 52,8
Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,0 2,1 2,0
EPRA NRV, mkr 4 471,9 1 157,3 4 471,9 1 157,3
         
Aktierelaterade        
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,20 0,16 0,93 0,47
Eget kapital per aktie, kr 31,91 21,94 31,91 21,94
EPRA NRV per aktie, kr 33,92 23,70 33,92 23,70
Årlig tillväxt Förvaltningsresultat per aktie, % - - 98,0 40,7
Årlig tillväxt EPRA NRV per aktie, % 43,1 55,1 43,1 55,1
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 131,8 48,8 131,8 48,8
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal 114,8 48,8 82,3 41,0
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr