Investor Relations

Finansiell information

Finansiell information

KlaraBo presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. KlaraBo anser att dessa mått är värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, eftersom de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS.

Fastighetsrelaterade 2022 jul-sep 2021 jul-sep 2022 jan-sep 2021 jan-sep 2021 jan-dec
Hyresintäkter, mkr 123,2 112,1 362,2 229,2 344,2
Förvaltningsresultat, mkr 37,4 35,1 88,0 53,7 76,4
Periodens resultat, mkr -5,6 159,1 221,3 389,1 640,5
Överskottsgrad, % 63,1 62,2 56,2 55,4 55,2
Reell uthyrningsgrad, % 98,6 99,0 98,6 99,0 98,6
Förvaltningsfastigheter, mkr 9 232,1 7 405,5 9 232,1 7 405,5 7 850,0
Marknadsvärde/kvm 21 041 17 496 21 041 17 496 18 244
Antal lägenheter i förvaltning 431,6 415,9 431,6 415,9 416,6
Antal lägenheter i förvaltning 6 509 5 367 6 509 5 367 5 412
Antal lägenheter i projektutveckling 1 787 1 397 1 787 1 397 1 494
           
Finansiella          
Soliditet, % 45,0 40,6 45,0 40,6 49,3
Belåningsgrad, % 48,8 54,1 48,8 54,1 41,6
Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Långsiktigt substansvärde, mkr 4 663,4 3 323,6 4 663,4 3 323,6 4 471,9
           
Aktierelaterade          
Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,28 0,33 0,67 0,75 0,93
Eget kapital per aktie, kr 33,6 29,1 33,6 29,1 31,9
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 35,4 31,0 35,4 31,0 33,9
Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, % -13.4 - -11,4 152,6 98,0
Årlig tillväxt långsiktigt substansvärde per aktie, % 14,3 45,5 14,3 45,5 43,1
Antal aktier vid periodens utgång, miljontal 131,6 107,2 131,6 107,2 131,8
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljontal 131,7 107,2 131,8 71,3 82,3
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies