Investor Relations

Finansiell information

Finansiell information

Vissa av de nyckeltal som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller finansiella mått som inte definieras enligt IFRS, vilka inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal benämnda på liknande sätt från andra bolags finansiella rapporter. Ledningen använder nyckeltalen för att utvärdera KlaraBos resultat och värdeskapande. Se avsnitt ”Definitioner av nyckeltal” för definitioner till användande av icke-IFRS-baserade nyckeltal.

Notera således att tabellerna och beräkningarna nedan inte har reviderats och ej är IFRS-baserade, såvida inget annat anges.

 

2021

2020

2020

2019

2018

1 jan-30 sep1)

1 jan-30 sep1)

Helår2)

Helår3)

Helår3)

Fastighetsrelaterade

 

 

 

 

 

Hyresintäkter, mkr

229,2

123,3

178,8

97,7

0,5

Förvaltningsresultat, mkr

53,7

50,0

35,7

26,3

-5,6

Periodens resultat, mkr

389,1

220,7

345,1

141,3

-2,0

Överskottsgrad, %

55,4%

55,1%

54,1%

56,1%

ej tillämpligt

Värde förvaltningsfastigheter, mkr

7 405,5

3 242,3

3 452,1

1 899,7

60,1

Värde förvaltningsfastigheter, kr per kvm

17 496,0

15 205

16 009

13 209

21 407

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

94,1%

94,0%

94,5%

92,9%

100,0%

Reell uthyrningsgrad, %

99,0%

99,0%

99,3%

96,1%

100,0%

Total uthyrningsbar yta, tkvm

415,9

208,8

208,8

137,6

1,1

Antal lägenheter i förvaltning

5 367

2 682

2 682

1 819

18

Antal lägenheter i projektutveckling

1 397

1 127

1 159

1 152

1 100

 

 

 

 

 

 

Finansiella

 

 

 

 

 

Soliditet, %

40,6%

38,9%

39,9%

37,5%

91,3%

Belåningsgrad, %

54,1%

54,9%

52,8%

56,2%

ej tillämpligt

Belåningsgrad förvaltningsfastigheter, %

52,6%

56,6%

55,4%

60,4%

70,6%

Räntetäckningsgrad, ggr

2,1x

1,8x

2,0x

3,1x

ej tillämpligt

EPRA NRV, mkr

3 323,6

1 040,8

1 157,3

495,3

395,0

 

 

 

 

 

 

Aktierelaterade

 

 

 

 

 

Förvaltningsresultat per aktie, kr

0,75

0,30

0,47

0,33

-0,27

Eget kapital per aktie, kr

29,1

20,1

21,9

14,9

12,2

EPRA NRV per aktie, kr

31,0

21,3

23,7

15,3

12,2

Årlig tillväxt förvaltningsresultat per aktie, %

153%

-11,7%

40,7%

-222,1%

ej tillämpligt

Årlig tillväxt EPRA NRV per aktie, %

45%

62,1%

55,1%

25,4%

ej tillämpligt

Antal aktier vid periodens utgång före utspädning, miljoner

107,2

48,8

48,8

32,4

32,4

Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, miljoner

71,3

38,4

41,0

32,4

20,6

1) Finansiell information för beräkning av nyckeltal hämtat från KlaraBos ej reviderade, men översiktligt granskade, delårsrapport för perioden januari – september 2021.

2) Finansiell information för beräkning av nyckeltal hämtat från KlaraBos reviderade konsoliderade finansiella rapport för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020.

3) Finansiell information för beräkning av nyckeltal hämtat från KlaraBos reviderade konsoliderade finansiella rapport för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2019 med den oreviderade jämförelseperioden som avslutades den 31 december 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr