Investor Relations

Definitioner av nyckeltal

Definitioner av nyckeltal

Nyckeltal
Definition

Överskottsgrad

Driftnetto i förhållande till hyresintäkter

Värde förvaltningsfastigheter, kr per kvm

Förvaltningsfastigheter exklusive nyproduktion i förhållande till fastighetsportföljens totala uthyrningsbara yta

Ekonomisk uthyrningsgrad

Kontrakterad hyra i förhållande till hyresvärde

Reell uthyrningsgrad

Antal uthyrda lägenheter, lägenheter som är tomställda till följd av beslut om renovering samt uthyrda lägenheter som ännu inte tillträtts i relation till totalt antal lägenheter

Soliditet

Totalt eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut

Belåningsgrad

Totala räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i förhållande till förvaltningsfastigheter

Belåningsgrad förvaltningsfastigheter

Räntebärande skulder relaterade till förvaltningsfastigheter i förhållande till förvaltningsfastigheter exklusive pågående nyproduktion

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat på 12-månaders basis i förhållande till räntenetto på 12-månaders basis

EPRA NRV

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, med återläggning av uppskjuten skatt och derivat hänförligt till helägd andel

Förvaltningsresultat per aktie

Förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier under perioden

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut

EPRA NRV per aktie

EPRA NRV i förhållande till antalet utestående aktier vi periodens slut

Årligt tillväxt förvaltningsresultat per aktie

Procentuell förändring av förvaltningsresultat per aktie under perioden

Årligt tillväxt EPRA NRV per aktie

Procentuell förändring av EPRA NRV per aktie under perioden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

Skapad av Be Brightr