Hoppa till innehåll

Investerare

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

KlaraBo är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). KlaraBo tillämpar även Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förutom lagstiftning och Nasdaqs regelverk är det bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för KlaraBos bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma. För bolagsordningen i dess helhet, se avsnittet “Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning

KlaraBo tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (“följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport. KlaraBo förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.