Hoppa till innehåll

Investerare

KlaraBo som investering

KlaraBo som investering

Renodlad exponering mot tillväxtregioner i Sverige

KlaraBo äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. Genom fokus på orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp.  Bostadshyror utgör 85 procent av de kontrakterade hyresintäkterna och intäkter från offentlig samhällsverksamhet utgör 8 procent.

Läs mer om lediga lägenheter

Organisk tillväxtpotential genom nyproduktion och renoveringar

KlaraBo har en tydlig tillväxtpotential genom förvärv och investeringar i befintliga fastigheter samt i nypro­duktion. KlaraBos nyproducerade lägenheter är genom sin byggprocess kostnadseffektiva och ytsmarta vilket medför ett optimalt resursutnyttjande i byggprocessen med minskat svinn och mindre miljöpåverkan som följd. KlaraBo bedriver även en successiv upprustning av befintliga lägenheter i fastighetsbeståndet som syftar till att höja standarden i kombination med att den leder till minskade drift- och underhållskostnader. KlaraBos renoveringar och nyproduktion skapar värde för såväl hyresgäster som ägare och sker genomgående med god lönsamhet.

Egenutvecklade, hållbara och kostnadseffektiva KlaraBo-hus

KlaraBo erbjuder klimatsmarta bostäder. Det innebär att de egenutvecklade och nyproducerade lägenheterna utvecklats med fokus på en effektiv produktion och minskat svinn i byggprocessen samt att de i största möjliga utsträckning ska byggas i trä.  Att tillverka ett trähus kräver i sig mindre energi än vad tillverkning av betong eller stålkonstruktioner gör samtidigt som materialet är förnybart och lagrar koldioxid under hela sin livstid. Valet av trä som byggmaterial kombinerat med en kostnadseffektiv byggnadsprocess bidrar till KlaraBo-husens minskade koldioxidutsläpp och en skonsammare behandling av miljön än vad andra material och processer kan erbjuda.

KlaraBo använder FSC-märkt trä i nyproduktionen, vilket bland annat innebär att materialet kommer från skogar där det inte fälls mer träd än vad skogen hinner reproducera samt att fällningen sker skonsamt och brett så att sällsynta växter, källor och vattendrag skyddas.

KlaraBos senast uppförda nyproducerade lägenheter i Höör och Motala har nått certifie­ringen ”Miljöbyggnad Silver” av Sweden Green Building Council och vi letar ständigt efter ytterligare hållbarhetshö­jande åtgärder att utföra för att minska våra nyproduktioners klimat- och miljöpåverkan. Framtida KlaraBo-hus uppförs med ambitionen att klara motsvarande krav som ställs i certifie­ringssystemet Svanen.

Läs mer om KlaraBo-hus

Erfaren VD, tillika grundare, och styrelse

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar. Affärsidén innefattade även förvärv och förvaltning av befintliga bostäder. Majoriteten av styrelsemedlemmarna och ledningsgruppen har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen vad gäller såväl transaktioner och förvaltning som nyproduktion.

Läs mer om KlaraBos ledning

God förmåga att identifiera och genomföra fastighetsförvärv

Genom bolagets förmåga att identifiera och genomföra förvärv och projekt har KlaraBos verksamhet expanderat kraftigt. KlaraBo är ett förvärvsintensivt bolag som löpande utvärderar och genomför förvärv av förvaltningsfastigheter och byggrätter. Förvärv sker utifrån ett långsiktigt perspektiv där KlaraBo bland annat tar hänsyn till fastighetens läge och skick, förädlingspotential, potential för nyproduktion, avkastningsnivåer och värdering. Bolaget vill växa i hela landet och utvärderar förvärv i samtliga av bolagets regioner; Öst, Syd, Mitt och Nord.

Läs mer om KlaraBos kommande projekt

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.