Hoppa till innehåll

Investerare

Definitioner av nyckeltal

Definitioner av nyckeltal

Nyckeltal
Definition

Marknadsvärde/kvm

 

Förvaltingsfastigheter exklusive nyproduktion dividerat med fastighetsportföljens totala uthyrningsbara yta.

Överskottsgrad, %

Driftnetto i förhållande till hyresintäkter

Reell uthyrningsgrad, %

Antal uthyrda lägenheter, lägenheter som är tomställda till följd av beslut om renovering samt uthyrda lägenheter som ännu inte tillträtts i relation till totalt antal lägenheter

Soliditet

Totalt eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut

Belåningsgrad, %

Totala räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i förhållande till förvaltningsfastigheter

Belåningsgrad förvaltningsfastigheter

Räntebärande skulder relaterade till förvaltningsfastigheter i förhållande till förvaltningsfastigheter exklusive pågående nyproduktion

Räntetäckningsgrad, ggr

Rörelseresultat på 12 månaders basis dividerat med räntenettot.

Långsiktigt Substansvärde, mkr

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, med återläggning av uppskjuten skatt och derivat hänförligt till helägd andel.

Förvaltningsresultat per aktie

Förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning.

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut.

Långsiktigt Substansvärde per aktie, kr

Långsiktigt Substansvärde i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut.

Årligt tillväxt förvaltningsresultat per aktie, %

Procentuell förändring av förvaltningsresultat per aktie under perioden

Årlig tillväxt Långsiktigt Substansvärde per aktie, %

Procentuell förändring av Långsiktigt Substansvärde per aktie under perioden.

Driftnetto

Nettoomsättning fastighetsförvaltning före eliminering av koncerninterna hyror minus fastighetsförvaltningens kostnader.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.