Hoppa till innehåll

Investerare

Styrelseutskott

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Lennart Sten (styrelseordförande), Joacim Sjöberg och Sophia Mattsson-Linnala. Sophia Mattsson-Linnala är ordförande i revisionsutskottet. Revisionsutskottet är ett beredande organ och en underkommitté till styrelsen och fritar inte styrelsen från något ansvar. Utskottet ska övervaka bolagsstyrningsfrågor och tillämpningen av dessa samt granska rutinerna för bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering och lämna förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet.

Vidare åligger det revisionsutskottet att hålla sig underrättat om revisionen av bolaget samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet bistår även valberedningen vid upprättande av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Lennart Sten (styrelseordförande), Anders Pettersson och Mats Johansson. Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet är ett beredande organ och en underkommitté till styrelsen och fritar inte styrelsen från något ansvar. Utskottet ska bereda och övervaka frågor om bland annat ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt följa upp och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.