Hoppa till innehåll

Investerare

Ersättning

Ersättning

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Ersättningar till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 28 april 2021 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 400 000 SEK och till övriga ledamöter med 200 000 SEK. Vidare beslutades det att till revisionsutskottets ledamöter ska utgå ett arvode om 75 000 SEK per ledamot. Det beslutades även att det till ersättningsutskottets ledamöter ska utgå ett arvode om 40 000 SEK per ledamot. Styrelseordförandes styrelsearvode inkluderar arvode för utskottsarbete. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid Bolagets extra bolagsstämma den 4 mars 2021 beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak det som följer av nedan.

Den verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från den verkställande direktören ersättningsnivåer för övriga personer i bolagsledningen.

Ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgår primärt i form av fast grundlön, men kan även utgå som rörlig ersättning motsvarande högst 50 procent av den fasta lönen under mätperioden för sådana kriterier. Pensionsavsättningar kan göras för personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 30 procent av fast kontantlön. Personer i bolagsledningen ska ha avgiftsbestämda pensionsplaner om inte personen omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.  Pensionsåldern är 65 år. Övriga förmåner i form av sjukvårdsförsäkring, bilförmån och liknande kan även utgå till Bolagets ledande befattningshavare. Det samlade värdet av dessa förmåner ska motsvara marknadspraxis och utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Den verkställande direktören i Bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader med en rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från Bolagets sida motsvarande 6 månadslöner. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå till den verkställande direktören motsvarade högst 60 procent av den fasta kontantlönen.  

För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden vid tiden för Prospektet 3–6 månader eller den längre tid som följer av Lagen (1982:80) om anställningsskydd eller kollektivavtal. Samtliga ledande befattningshavare ska erhålla oförändrad lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.