Hoppa till innehåll

Investerare

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Bolaget har tre utestående incitamentsprogram som riktar sig till anställda och nyckelpersoner med syfte att säkerställa samstämmiga incitament mellan aktieägare och personer som verkar i bolaget och som beskrivs mer i detalj nedan. Utöver vad som anges nedan finns det inte några teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget utestående.

Om samtliga 3 595 775 utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 179 788,75 SEK (förutsatt att ingen omräkning sker), samt medföra en utspädningseffekt om cirka 3,2 procent av totalt antal aktier och cirka 1,4 procent av det totala antalet röster (under förutsättning att erbjudandet fulltecknas).

Incitamentsprogram september 2020

Vid extra bolagstämma i september 2020 fattades beslut om att införa ett långsiktigt optionsprogram som omfattar bolagets ledning och chefer, vissa nyckelpersoner samt övriga anställda med tillsvidareanställning. För detta syfte beslutade bolaget att emittera högst 1 666 335 teckningsoptioner av serie TO 2020/2024. Teckningsoptionerna tecknades av bolagets helägda dotterbolag Fastighetsbolaget KlaraBo AB som därefter överlät teckningsoptioner till de personer som omfattas av programmet. Teckningsoptioner som inte har överlåtits ska kunna erbjudas nyanställda i bolagets koncern. Av utgivna teckningsoptioner har 1 367 585 optioner överlåtits till deltagare i optionsprogrammet. Teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoption med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 30 kr under perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 31 mars 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 83 316,75 SEK (förutsatt att ingen omräkning sker).

Syftet med incitamentsprogrammet är att bolaget ska kunna erbjuda anställda möjligheten att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget förväntas stimulera berörda anställdas intresse för bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i bolaget.

Enligt villkoren för optionsprogrammet ska ett så kallat hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren, med vissa undantag, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen eller uppdraget upphör eller om innehavaren avser att överlåta teckningsoptionerna. Samtliga optionsinnehavare har träffat sådana hembudsavtal med bolaget.

Incitamentsprogram april 2021

Vid årsstämman den 28 april 2021 fattades beslut om att införa ett optionsprogram som omfattar bolagets verkställande direktör Andreas Morfiadakis. För detta syfte beslutade bolaget att emittera högst 500 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna aktier av serie B. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 25 000 SEK (förutsatt att ingen omräkning sker). Samtliga teckningsoptioner tecknades av Andreas Morfiadakis. Teckningsoptionerna erbjöds på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoption med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 39 SEK under perioden den 1 juni 2024 till och med den 31 augusti 2024.

Syftet med incitamentsprogrammet är att främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och bolagets aktieägare.

Andreas Morfiadakis har, i enlighet med villkoren för optionsprogrammet, träffat ett hembudsavtal enligt vilket han, med vissa undantag, är förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen eller uppdraget upphör eller om han avser att överlåta teckningsoptionerna.

Incitamentsprogram juni 2021

Bolaget har den 24 juni 2021 tillträtt samtliga aktier i KlaraBo Projektutveckling AB. Vissa nyckelpersoner hade, inom ramen för ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, teckningsoptioner vilka medförde en rätt att teckna nya aktier i KlaraBo Projektutveckling AB. I samband med bolagets förvärv av aktierna i KlaraBo Projektutveckling AB förvärvade bolaget även de utestående teckningsoptionerna till marknadsvärde. Teckningsoptionerna makulerades efter förvärvet. Bolaget beslutade på extra bolagsstämma avhållen samma dag som tillträdet till aktierna i KlaraBo Projektutveckling AB genomfördes att emittera högst 1 429 440 teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna aktier av serie B, till de personer vars teckningsoptioner i KlaraBo Projektutveckling AB förvärvats av bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 71 472 SEK (förutsatt att ingen omräkning sker). Teckningsoptionerna tecknades av fyra personer och erbjöds på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoption med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 39 SEK under perioden den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024.

Samtliga optionsinnehavare har, i enlighet med villkoren för optionsprogrammet, träffat ett hembudsavtal enligt vilket innehavarna, med vissa undantag, är förpliktade att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen eller uppdraget upphör eller om innehavarna avser att överlåta teckningsoptionerna.

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.