Hoppa till innehåll

Investerare

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Aktieägarna i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Hyllie Vattenparksgata 11A, 215 32 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 april 2024,
- dels senast fredagen den 26 april 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget, under adress KlaraBo Sverige AB, Hyllie Vattenparksgata 11A, 215 32 Malmö med angivande av ”Årsstämma”, eller via e-post till info@klarabo.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Bolagsstämmohandlingar:

Protokoll från årsstämma
Kallelse årsstämma 2024 KlaraBo
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av nyemission
Styrelsens förslag till bemyndignade förvärv och överlåtelse egna aktier
Ersättningsrapport 2023
Revisorsyttrande - Ersättning ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Documents:

Notice of the Annual General Meeting in KlaraBo 2024
Form of Power of Attorney
Nomination Committee's proposals
Boards proposal authorisation to resolve on share issues etc
Boards proposal regarding authorisation acquitions and transfers of own shares
Remuneration report 2023
The Boards proposal for resolution regarding the incentive program

Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD
+46 76 133 16 61 andreas.morfiadakis@klarabo.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.